علم عدالت

علم، ابزاری برای دستیابی به عدالت است.

فهرست