سمانه حسین زاده

دکترای آمار زیستی، استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، hosseinzadeh1391@yahoo.com

فهرست